Hoe is de Bijbel ingedeeld?

De Bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

In het Oude Testament  zijn de volgende boeken te vinden.

 • De vijf boeken van Mozes:
  Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
 • De historische boeken:
  Jozua, Richteren, Ruth, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia en Esther.
 • De dichterlijke boeken:
  Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied.
 • De boeken van de grote profeten:
  Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël.
 • De boeken van de kleine profeten:
  Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia en Maleachi.


In het Nieuwe Testament zijn de volgende boeken te vinden.

 • De evangeliën van:
  Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.
 • De Handelingen van de apostelen.
 • De brieven van Paulus:
  Romeinen, 1 en 2 Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Thessalonicenzen, 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filemon.
 • De brief aan de Hebreeën.
 • De brieven van:
  Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes, en Judas.
 • Het boek Openbaring.


De Bijbel telt in totaal 66 Bijbelboeken.

Facebook
Twitter
LinkedIn