Doel en achtergronden Bijbel met Uitleg

De lezer heil,

Betrekkelijk weinig mensen waren in de zeventiende eeuw in staat de Bijbel in de oorspronkelijke talen, Grieks of Hebreeuws, te lezen. Voorzitter ds. Joh. Bogerman beklemtoonde in 1618, tijdens de Nationale Synode te Dordrecht, dat vertaling van de Bijbel in het Nederlands nodig was. Het gaat erom dat mensen ook in hun eigen taal God zouden kunnen horen spreken, zei hij. Dat was immers een van de uitgangspunten van de Reformatie. Een vertaling zou dan echter wel zo zuiver en zorgvuldig mogelijk de oorspronkelijke taal –woord voor woord– moeten weergeven.

Nog steeds willen wij, als gereformeerde gezindte, dit principe hooghouden. Waarom? God openbaart Zich in de Bijbel. Wij belijden dat Hij de eerste Auteur is. Hij heeft tal van verschillende mensen –allen met hun persoonlijke eigenschappen– ingegeven Zijn Woord op te schrijven. De Bijbel is in de originele talen door God geïnspireerd. De Heere gebruikt de Bijbel om mensen door wedergeboorte te brengen tot geloof en bekering. Onmisbaar is daarbij de toepassende bediening van de Heilige Geest. De Heere gebruikt de Bijbel ook –onder de zegen van diezelfde Geest– om mensen uit het geloof te leren leven.  Daarom dienen wij die Bijbel, Gods Woord, ongeschonden te bewaren.

God verandert niet. Wat Hij heeft laten opschrijven in het Grieks en Hebreeuws verandert evenmin. Maar de cultuur en de taal veranderen wel. Zo komt het dat veel ouderen en jongeren in de 21e eeuw niet altijd meer de woorden van vier eeuwen geleden begrijpen of weten uit te leggen. De vraag rijst: Hoe houden wij de Bijbel leesbaar, in het bijzonder met het oog op onze jongeren?  Die vraag leidde ertoe om te komen tot een uitgave van de Bijbel –met behoud van de tekst van de Statenvertaling– met uitleg en toelichting. Het voorname doel was dat ieder persoonlijk op reis naar de eeuwigheid God zou kunnen horen spreken in zijn eigen taal. 

De Gereformeerde Bijbelstichting stelde de tekst van de Statenvertaling ter beschikking.  Deze tekst, met de verwijsteksten, vormt de kern van deze uitgave. Een woord van dank is daarvoor op zijn plaats.

  1. Elk Bijbelboek is voorzien van een informatieve inleiding volgens eenzelfde model.
  2. In een aparte kolom wordt een korte toelichting gegeven op minder begrijpelijke en verouderde woorden.
  3. De Bijbeltekst is voorzien van een beknopte uitleg. Hierin is exegetische, historische en –waar nodig– archeologische informatie verwerkt. Een alternatieve mogelijkheid van vertalen wordt daarbij soms genoemd.
  4. Er staan in de Bijbel met uitleg honderden kaders waarin extra achtergrondinformatie wordt gegeven. Ook zijn er kaders waarin algemene kernwoorden worden toegelicht.
  5. De uitgave is voorzien van vele kaarten en tijdlijnen.

Bovengenoemde uitleg van de tekst is gestempeld door het theologische denken zoals verwoord in de Kanttekeningen bij de Statenvertaling.

De Kanttekeningen zelf zijn niet in deze uitgave overgenomen omdat er al andere edities bestaan waarin dat is gedaan. Overigens blijft het zeer nuttig om deze waardevolle Kanttekeningen te betrekken bij de uitleg van Gods Woord. Verder is bewust afgezien van persoonlijke toepassingen of appellerende woorden, omdat dit nadrukkelijk de taak is voor prediking en catechese.

Bij dit alles is gestreefd de uitleg begrijpelijk te laten zijn voor jongeren van ongeveer zestien jaar.

Ongeveer 125 mensen hebben meegewerkt aan deze Bijbel met uitleg. Dankbaarheid is er voor hun inzet. De medewerkers zijn afkomstig uit hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk,  de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten.

Bij het zien van wat de Heere hierin gaf, mag verwondering het hart vervullen. Hij geve dat velen, mede door deze uitgave, de Schriften mogen onderzoeken en Hem vinden van Wie ze getuigen (Johannes 5:39). 

Amersfoort, 16 maart 2015
De Stuurgroep
ds. J. Belder
ds. A. A. Egas
ds. J. Joppe
W. B. Kranendonk
ds. B. Labee
ir. B. Visser
ds. J. A. Weststrate
drs. P. A. Zevenbergen
Facebook
Twitter
LinkedIn