Gebruiksvoorwaarden

1. Definities

 • ‘account’: een combinatie van e-mailadres en wachtwoord waarmee in beginsel in de BMU-bijbelapplicatie ingelogd kan worden, of een hiermee vergelijkbare en door EMG (Erdee Media Groep) toegestane inlogmethode die op naam van een gebruiker geregistreerd staat
 • ‘accountgebonden inhoud’: inhoud die, via daarvoor bestemde functionaliteit in de BMU-bijbelapplicatie, door een gebruiker is toegevoegd, en mogelijk naderhand aangepast, en die gekoppeld is aan een account
 • ‘accounthouder’: de natuurlijke persoon op wiens naam een account geregistreerd staat
 • ‘actiecode’: een door EMG verstrekte, unieke code waarmee in sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden de toegang tot de websites voor een bepaald account tijdelijk verruimd kan worden
 • ‘commercieel gebruik’: gebruik in producten die verkocht of verhuurd worden, en gebruik in reclame-uitingen
 • ‘gebruiker’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de BMU-bijbelapplicatie
 • ‘inhoud’: teksten, afbeeldingen en ander materiaal dat toegankelijk is via de BMU-bijbelapplicatie
 • ‘EMG’: de Erdee Media Groep (Laan van Westenenk 12, 7300 AP Apeldoorn, 055-5390650)
 • ‘BMU-bijbelapplicaties’: de website BMUonline.nl (www.bmuonline.nl) en de (nog in voorbereiding zijnde) app
 • ‘niet-commercieel gebruik’: persoonlijk gebruik, en gebruik in materiaal dat gratis verspreid of getoond wordt en geen reclame-uiting vormt
 • ‘websites’: de internetsite BMUonline.nl (www.bmuonline.nl)
 • ‘zakelijk account’: een account dat door EMG is aangemaakt in het kader van een regeling tussen EMG en een bepaalde organisatie, en door het EMG expliciet wordt aangemerkt als een zakelijk account of ‘business’-account

2. Deze voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van één of meer BMU-bijbelapplicaties door de gebruiker. Door gebruik te maken van een BMU-bijbelapplicatie, op welke wijze dan ook, aanvaardt de gebruiker onherroepelijk gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. EMG heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst tijdstip te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden van kracht vanaf het moment dat deze op de websites zijn gepubliceerd.

3. Account, e-mailadres en privacy

3.1 Voor toegang tot sommige inhoud en functionaliteit van de BMU-bijbelapplicatie is een account vereist. EMG bepaalt wie de mogelijkheid krijgt om een account aan te maken, en op welke wijze dat kan en/of moet gebeuren.
 
3.2 Per persoon mag maximaal één account aangemaakt worden. (Zakelijke accounts tellen hierbij niet mee.)
 
3.3 De inloggegevens van één account mogen, als het niet om een zakelijk account gaat, worden gebruikt door maximaal vijf personen binnen het huishouden van de accounthouder. Voor het overige mogen de inloggegevens niet aan derden verstrekt en/of door derden gebruikt worden.
 
3.4 EMG heeft het recht om beperkingen op te leggen aan het gelijktijdige gebruik van één account op meerdere apparaten.

3.5 EMG heeft het recht om beperkingen op te leggen aan de mate van toegang die een bepaald account biedt, en aan het gebruik van actiecodes voor een account.

3.6 Voor een account is een werkend e-mailadres verplicht. De accounthouder dient ervoor te zorgen dat aan het account altijd een werkend e-mailadres gekoppeld is waarop de accounthouder te bereiken is. Als het aan het account gekoppelde e-mailadres niet langer werkt, dient de accounthouder zo spoedig mogelijk een ander, werkend e-mailadres door te geven of in te stellen waarop de accounthouder te bereiken is. EMG heeft het recht om een account uit te schakelen of te verwijderen als er geen werkend e-mailadres aan gekoppeld is.

3.7 In het Privacystatement en Cookiereglement, te vinden op www.erdeemediagroep.nl, staat onder meer aangegeven hoe EMG omgaat met de privacy van gebruikers.

4. Licentie

4.1 EMG verstrekt aan de gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de BMU-bijbelapplicatie te gebruiken onder de condities zoals vastgelegd in deze Gebruiksvoorwaarden.
 
4.2 De gebruiker heeft uitdrukkelijk niet het recht om de licentie voor het gebruik van enige BMU-bijbelapplicatie of inhoud daarvan over te dragen of verder te licentiëren.
 
4.3 Een BMU-bijbelapplicatie mag alleen gebruikt worden in de vorm waarin deze door EMG wordt aangeboden, dat wil zeggen als website beschikbaar via www.bmuonline.nl, of als app geïnstalleerd vanuit de App Store of Google Play Store. Voor het overige is het niet toegestaan om enige BMU-bijbelapplicatie te (her)publiceren, te kopiëren en/of aan te passen (bijvoorbeeld door middel van decompileren, disassembleren en/of reverse-engineeren).
 
4.4 Tot op zekere hoogte en onder bepaalde voorwaarden (zie bij 5., 6. en 7., inclusief de bepalingen in 7.2 over het gebruik van illustraties van uitgeverij Zondervan) mag alleen de Bijbeltekst van de BMU-bijbelapplicaties worden opgeslagen en/of hergebruikt.
 
4.5 Opslag en hergebruik van andere typen inhoud dan de bij 4.4 genoemde is niet toegestaan. 

5. Voorwaarden opslag/hergebruik van bijbeltekst

5.1 Voor gebruik in een print-omgeving (papieren producten) gelden de volgende basisregels:
 • Er mogen zonder nadere toestemming maximaal 50 verzen per publicatie geciteerd worden.
 • Verplicht is daarbij de volgende bron- en copyrightvermelding: ‘Deze bijbeltekst is ontleend aan de [naam bijbelvertaling], © [jaartal].’
 • Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden.
 • Deze regels gelden zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik

5.2 Voor gebruik in een digitale omgeving (beamer, apps, website, digitaal gebruik print) gelden de volgende basisregels.

Voor presentatie via een beamer:
 • Er mogen zonder nadere toestemming maximaal 50 verzen geciteerd worden bij niet-commercieel gebruik in beperkte kring (bv. in kerkdiensten, jeugdbijeenkomsten, bijbelstudie in een kerkelijke gemeente).
 • Verplicht is daarbij de volgende bron- en copyrightvermelding ‘Deze bijbeltekst is ontleend aan de [naam bijbelvertaling], © [jaartal].’
 • Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden.
 • Opslag of gebruik van meer dan 50 verzen in beamer-software, of in een bestand voor zulke software, is alleen na toestemming van EMG (Uitgeverij De Banier) mogelijk.

Voor digitaal gebruik van documenten (zoals het online zetten van bijbelstudies, preken, kerkbladen, werkboeken, etc.):
 • Er mogen zonder nadere toestemming maximaal 50 verzen per publicatie geciteerd worden.
 • Verplicht is daarbij de volgende bron- en copyrightvermelding ‘Deze bijbeltekst is ontleend aan de [naam bijbelvertaling], © [jaartal].’
 • Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden.
 • Deze regels gelden zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik

Voor gebruik in digitale toepassingen als apps en websites:
 • Er mogen zonder nadere toestemming per week maximaal nieuwe 50 verzen in een digitale toepassing voor niet-commercieel gebruik op beperkte schaal geciteerd worden. Denk aan weblogs, zelfontwikkelde bijbelstudieapps die voor een beperkte groep beschikbaar zijn, e.d.
 • Er mogen in een digitale toepassing maximaal 50 verzen bijbeltekst geciteerd worden (d.w.z. bij vernieuwing moeten de eerder gepubliceerde verzen gewist worden)
 • Verplicht is daarbij de volgende bron- en copyrightvermelding ‘Deze bijbeltekst is ontleend aan de [naam bijbelvertaling], © [jaartal].’
 • Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden.
 • Voor commercieel gebruik van de bijbeltekst of missionair gebruik op uitgebreide schaal moet altijd vooraf toestemming gevraagd worden bij EMG.

5.3 Vragen over het gebruik van bijbelteksten in print of digitale toepassingen, kunt u stellen aan het EMG (Uitgeverij De Banier, BijbelmetUitleg@debanier.nl), onder vermelding van ‘vraag copyright’. 

6. Voorwaarden opslag/hergebruik van informatieve tekst

Informatieve teksten uit de BMU-bijbelapplicatie mogen worden opgeslagen en hergebruikt als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Het gaat om tekst die in de applicatie zelf te lezen is, en niet om tekst in een document dat ter download wordt aangeboden (zie anders bij 7.)
 • Het materiaal wordt alleen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden (zie bij 1.)
 • Het materiaal wordt gebruikt in ongewijzigde vorm
 • Het materiaal wordt voorzien van een passende bron- en copyrightvermelding
 • Het gaat om maximaal 500 woorden per toepassing (bijvoorbeeld één bijeenkomst, één kerkblad of één website) 

7. Voorwaarden opslag/hergebruik van overige items (kaarten, tijdlijnen, schema's, etc.)

7.1 Voor deze items die in een BMU-bijbelapplicatie worden aangeboden geldt het volgende:
 • Hergebruik is alleen toegestaan voor niet-commerciële doeleinden, en met inachtneming van de overige bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Bij afbeeldingen mag eventueel de totale grootte worden aangepast, maar moet de afbeelding verder compleet en ongewijzigd worden gebruikt. Het maken van een uitsnede is dus niet toegestaan.
 • Documenten mogen alleen als geheel worden opgeslagen, en alleen voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om deze te delen met anderen.

7.2 Voor gebruik van illustraties van uitgeverij Zondervan (Nashville, TN, USA) gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
 • de illustraties mogen uitsluitend in digitale vorm -eenmalig- worden gebruikt
 • de illustraties mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk gebruik of gebruik in een kerkelijke of soortgelijke context
 • de illustraties mogen niet worden gepubliceerd op andere websites of digitale platforms 

8. Bron- en copyrightvermelding

8.1 Bij hergebruik van materiaal uit een BMU-bijbelapplicatie is altijd een bron- en copyrightvermelding vereist.

8.2 Gaat het om hergebruik van Bijbeltekst, dan dienen een bron- en copyrightvermelding gebruikt te worden zoals beschreven in artikel 5.

8.3 Bij gebruik van andere inhoud van een BMU-bijbelapplicatie dient de volgende bron- en copyrightvermelding weergegeven te worden:

Bron: bmuonline.nl / app BMUonline [vermeld alleen de optie die van toepassing is]
© Erdee Media Groep / Uitgeverij De Banier
 
8.4. Bij het gebruik van tekst uit de Engelse vertaling, King James Vertaling, gelden dezelfde gebruiksvoorwaarden zoals die verwoord zijn met betrekking tot de BMU.
 
8.5 Bij gebruik van tekst uit de Engelse vertaling, King James Vertaling, dient vermeld te worden: Bron: © Copyright in the Authorised King James Bible are vested in the Crown in the United Kingdom.  Deze editie/this edition © The British and Foreign Bible Society 2011. 

9. Accountgebonden inhoud en instellingen

9.1 EMG kan in een BMU-bijbelapplicatie mogelijkheden aanbieden die gekoppeld worden aan een account, en waarmee een gebruiker zelf inhoud kan toevoegen of bewerken en/of de weergave van inhoud kan beïnvloeden.

9.2 De accounthouder is verantwoordelijk voor de accountgebonden inhoud die aan zijn/haar account gekoppeld is.

9.3 De gebruiker erkent dat accountgebonden inhoud en instellingen toegankelijk zijn voor eventuele anderen die gebruikmaken van hetzelfde account, en door die anderen gebruikt, aangepast en/of verwijderd kunnen worden.

9.4 De gebruiker erkent dat de toegang tot accountgebonden inhoud en instellingen samenhangt met het ingelogd zijn, en mogelijk met een bepaald type account, en dat het mogelijk is dat zonder inloggen of na een wijziging van het type account sommige accountgebonden inhoud en/of instellingen niet (meer) toegankelijk zijn.

9.5 De gebruiker gaat ermee akkoord, functies die werken met accountgebonden inhoud alleen op passende wijze te gebruiken (met betrekking tot taalgebruik en auteursrecht, en in andere relevante opzichten). EMG heeft het recht om accountgebonden inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te maken als deze inhoud naar het oordeel van EMG ongepast is of op ongepaste wijze gebruikt wordt.

9.6 EMG heeft te allen tijde het recht, BMU-bijbelapplicaties zo aan te passen dat bepaalde accountgebonden inhoud en/of instellingen niet langer toegankelijk zijn. 

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Ongeacht de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven licentieverlening, erkent de gebruiker dat alle intellectuele eigendomsrechten op BMU-bijbelapplicaties en/of inhoud daarvan blijven berusten bij EMG en bij eventuele andere rechthebbenden. Geen bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden mag uitgelegd worden als inhoudende een overdracht van rechten op welke wijze of in welke omvang dan ook.
 
10.2 De gebruiker erkent dat er op de inhoud van BMU-bijbelapplicaties rechten van derden (d.w.z. anderen dan EMG) kunnen rusten. Voor zover nodig is de gebruiker verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van deze derden indien deze toestemming vereist is voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking van inhoud uit een BMU-bijbelapplicatie. 

11. Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 EMG is, behoudens opzet of grove nalatigheid van de zijde van EMG, niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit misbruik van inloggegevens door derden.
 
11.2 EMG is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder materiële en immateriële schade (zoals zaaks- en vermogensschade), die kan voortvloeien uit inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden door verveelvoudiging of openbaarmaking van inhoud uit een BMU-bijbelapplicatie door de gebruiker, waaronder, maar niet beperkt tot, auteurs- en portretrechten.
 
11.3 EMG is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder materiële en immateriële schade (zoals zaaks- en vermogensschade), die kan voortvloeien uit beschadiging van computersystemen door gebruik van een BMU-bijbelapplicatie en/of daaruit afkomstige inhoud.
 
11.4 EMG biedt geen garantie dat BMU-bijbelapplicaties en de inhoud ervan te allen tijde toegankelijk zijn, en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die verband houdt met het op enig moment niet toegankelijk zijn van de BMU-bijbelapplicaties en/of inhoud.
 
11.5 De gebruiker garandeert dat de bij registratie opgegeven persoonsgegevens correct en volledig zijn en vrijwaart EMG voor enige schade, waaronder materiële en immateriële schade (zoals zaaks- en vermogensschade), die kan voortvloeien uit de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens. 

12. Wijziging en beëindiging

12.1 EMG is te allen tijde gerechtigd een account uit te schakelen of te verwijderen, en aan de accounthouder en gebruiker(s) geen verdere toegang tot de inhoud van BMU-bijbelapplicaties te verlenen.

12.2 EMG heeft te allen tijde het recht, de toegang die een bepaald account biedt tot functionaliteit en inhoud van BMU-bijbelapplicaties te beëindigen of te beperken.

12.3 EMG heeft te allen tijde het recht, wijzigingen aan te brengen aan BMU-bijbelapplicaties, en/of deze applicaties niet langer aan te bieden. 

13. Toepassing

13.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 
13.2 Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden aantasten. EMG zal tot een nieuwe bepaling beslissen, die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel mogelijk benadert, zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn. 

14. Abonnementen

14.1 Op het abonnement op bmuonline.nl zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals verwoord in ”Leveringsvoorwaarden Abonnementen” van Erdee Media B.V.:
 
14.2 Abonnementen hebben een looptijd van een jaar en zijn doorlopend.
 
Gebruiksvoorwaarden BMUonline.nl
Versie 16 oktober 2018